Оригинал (Original)
Автори: Хинов, Н. Л.
Заглавие: АВТОНОМНА ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ХИБРИДЕН ЕЛЕКТРОМОБИЛ
Ключови думи: АВТОНОМНА ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА, ХИБРИДЕН ЕЛЕКТРОМОБИЛ

Библиография

  Издание

  , 2019, България, официален бюлетин на патентното ведомство на РБ
  Autors: Hinov, N. L.
  Title: AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEM BASED ON A HYBRID ELECTRIC VEHICLE
  Keywords: AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEM, HYBRID ELECTRIC VEHICLE

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, official bulletin of the Patent Office of the Republic of Bulgaria

   Вид: патент/полезен модел