Autors: Aleksandrova, M. P.
Title: Study of flexible organic electroluminescent devices with PEDOT: PSS anodes by impedance measurements
Keywords: flexible device, organic electroluminescent devices, polymeric anode, impedance measurements

References

    Issue

    Microelectronics International, vol. 33, issue 1, pp. 47-52, 2016, United Kingdom, Emerald Group Publishing Limited

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science