Оригинал (Original)
Автори: Тотев, В. В., Ибрам, Д. Й., Георгиев, В. Т., Ризов, П. М.
Заглавие: Eлектрически автомобили-текущо състояние и тенденции
Ключови думи: електромобили

Абстракт: Разгледано е текущото състояние на техническите решения в електромоби-лите. Вниманието е съсредоточено върху серийно произвежданите модели и техните възможности. Специално са търсени и представени реалните тех-нически решения, които често са погрешни, поне що се отнася до масовото съзнание. Специално внимание е обърнато на електрическото задвижване, батерията и нейното зареждане – включително от гледна точка на това – какъв товар се явява тя за енергийната система.

Библиография

  Издание

  , 2019, България,
  Autors: Totoev, V. V., Ibram, D. I., Gueorgiev, V. T., Rizov, P. M.
  Title: ELECTRIC VEHICLES - CURRENT STATE AND TENDENCIE
  Keywords: electric vehicles

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание