Оригинал (Original)
Автори: Савова-Мраценкова, М. Г., Джонев, Г., Б.
Заглавие: Влияние на ъгъла на директрисата на ударния импулс върху точността при определяне скоростите на движение на автомобилите при удар между тях
Ключови думи: скорост на движение, директриса на ударния импулс

Абстракт: При анализа на пътнотранспортните произшествия (ПТП) се прилагат различни подходи за определяне скоростите на движение на моторните превозни средства (МПС) в момента на удара между тях. Експертите в тази област е необходимо да изберат метод, с който ще се осигури необходимата точност и обективност при решаване на конкретен казус. В статията е изследвано влиянието на ъгъла на директрисата на ударния импулс върху точността при определяне скоростите на движение на автомобилите при удар между тях, като са използвани и сравнени два различни метода.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии - BulTrans, 11-13 септември 2017 г., стр. стр. 129-131, 2017, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Savova-Mratsenkova, M. G., Djonev, G., B.
  Title: Influence of the angle of the directory on the accuracy of the measurement when determining vehicles’ velocities in case of an impact between them
  Keywords: speed of movement, the director of the shock pulse

  Abstract: When traffic accidents are analysed, different approaches for determining the velocities of motor vehicles are used. By comparing two different methods for determining the velocities of motion, this report aims to investigate the impact of the angle of the directory on the accuracy of the measurements that are made.

  References

   Issue

   BulTrans-2017 Conference, 11-13 September 2017, pp. 129-131, 2017, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Use of modern software solutions and systems for analysis and reconstruction of road accidents, I. S. Damyanov, 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TechSys 2020” – ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS Technical University of Sofia, Plovdiv Branch 14-16 May 2020 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в международен форум