Оригинал (Original)
Автори: Палагачев, Г. Д., Георгиев, Ц. П., Киров, В. И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЕФИЦИЕНТА НА СВЕТОПОГЛЪЩАНЕ НА ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ
Ключови думи: измервания, коефициент на светопоглъщане, дизелови двигатели, статистически разпределения

Абстракт: Докладът съдържа предварителни резултати от изследване на някои статистически характеристики на коефициента на светопоглъщане на отработилите газове при дизелови двигатели. За целите на изследването са използвани данни от измервания на екологични параметри на автомобили в експлоатация, задвижвани с дизелови двигатели. Измерванията са извършени в 15 последователни години (2004 - 2018 г.) на територията на цялата страна. Чрез използване на софтуерния продукт "Statgraphics" е установено разпределението на изследвания параметър както за всяка година по отделно, така и за целия период на извършване на измерванията. Целта на изследването е да се установи възможността за извършване на статистически анализ (,Дисперсионен анализ, Вейбул-анализ, Регресионен анализ), който ще доведе до разкриване на корелацията на данните за измервания коефициент на светопоглъщане на отработилите газове при дизелови двигатели и други параметри и фактори.

Библиография

  Издание

  59-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV", том 59, брой 4, стр. стр. 124-130, 2020, България, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, ISBN ISSN 2603-4123 (on-line)
  Autors: Palagachev, G. D., Georgiev, T. P., Kirov, V. I.
  Title: STUDY OF STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE LIGHT ABSORPTION COEFFICIENT OF THE EXHAUST GASES IN DIESEL ENGINES
  Keywords: measurements, light absorption coefficient, diesel engines, statistical distributions

  Abstract: The report deals with preliminary results of an investigation of statistical characteristics of the light absorption coefficient of the exhaust gases of diesel engines. For the purposes of the study, data from measurements of environmental parameters of cars in operation, powered by diesel engines were used. The measurements were performed in 15 consecutive years (2004 - 2018) throughout the country. By using the software product "Statgraphics" the distribution of the studied parameter was established both for each year separately and for the whole period of measurements. The aim of the study is to establish the possibility of performing a statistical analysis (Analysis of Variance (ANOVA), Regression analysis, Weibull analysis), which will give a possibility to reveal the correlation between the measured coefficient of light absorption of exhaust gases in diesel engines and other parameters and factors.

  References

   Issue

   59-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future IV", vol. 59, issue 4, pp. 124-130, 2020, Bulgaria, Ruse, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, ISBN ISSN 2603-4123 (on-line)

   Вид: пленарен доклад в международен форум