Оригинал (Original)
Автори: Цветкова, С. Г., Георгиева, А. В.
Заглавие: Качество на електрическата енергия в електроснабдителна система, захранваща обособени консуматори
Ключови думи: електроснабдителна система, качество на електрическата енергия, захранващо напрежение, хармоници

Абстракт: В статията са представени резултати от направено измерване и анализ на показателите за качество на електрическата енергия в електроснабдителна система, захранваща обособени консуматори в предприятие за оптични кабели. Целта на проведеното изследване е оценка на показателите и на правилното разпределение на товарите по фази.

Библиография

  1. Цанев, Ц., Цветкова, С., 2011, Качество на електрическата енергия, София, Авангард Прима
  2. BDS EN 50160:2011, Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks.
  3. BDS IEC 61000-4-30:2015, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods.
  4. ДКЕВР, Показатели за качество на електроснабдяване, 2010.
  5. BDS IEC 61000-3-4:1998, Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-4: Limits - Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A.

Издание

X Конференция на Електротехнически факултет БулЕФ2019, Годишник на ТУ-София, том 69, стр. стр. 111-120, 2019, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Tzvetkova, S. G., Georgieva, A. V.
Title: Quality of Electrical Energy in an Electrical Supply System, Suppling Separate Consumers
Keywords: electrical supply system, power quality, supply voltage, harmonics.

Abstract: The report presents the results of measurements and analysis of the quality indexes of electrical energy in an electrical supply system, supplying separate consumers in a fiber optic production plant. The aim of the research is to evaluate the indexes and the correct distribution of the loads by phases.

References

  1. Цанев, Ц., Цветкова, С., 2011, Качество на електрическата енергия, София, Авангард Прима
  2. BDS EN 50160:2011, Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks.
  3. BDS IEC 61000-4-30:2015, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods.
  4. ДКЕВР, Показатели за качество на електроснабдяване, 2010.
  5. BDS IEC 61000-3-4:1998, Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-4: Limits - Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A.

Issue

Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 69, pp. 111-120, 2019, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright ТУ-София

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание