Оригинал (Original)
Автори: Чотров, Д. И., Ташева, А. Т., Момчев, И. М., Лазарова-Мицева, М. К.
Заглавие: 3D реконструкция на обекти от културно-историческото наследство
Ключови думи: 3D реконструкция, фотограметрия, лазерно сканиране, културно-историческо наследство

Абстракт: Използването на 3D реконструкция за съхранение и представяне на културно-историческо наследство добива все по-голяма популярност. Съществуват различни методи за създаване на тримерна реконструкция. В зависимост от вида на обекта, който ще бъде реконструиран могат да се използват различни методи. Важно е да се избере подходящ метод спрямо вида на обекта и условията, при които ще се извършва реконструкцията, за да бъдат получени добри резултати и да се улесни работата по реконструкцията. В настоящата статия са представени различни методи за 3D реконструкция, както и за какви обекти и при какви условия са подходящи те, както и как могат да се използват комбинации от няколко метода за постигането на по-добри резултати.

Библиография

  Издание

  СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, том VII, 2019, България, София
  Autors: Chotrov, D. I., Tasheva, A. T., Momchev, I. M., Lazarova, M. K.
  Title: 3D Reconstruction of cultural heritage artefacts
  Keywords: 3D Reconstruction, Photogrammetry, Laser Scanning, Cultural Heritage

  Abstract: Using 3D reconstruction for preservation and presentation of cultural heritage gains popularity. There are different methods for 3D reconstruction. Depending on the artefact that will be reconstructed different methods can be used. It is important to choose an appropriate method to use according to the artefact type and the recording conditions to achieve good results and simplify the reconstruction task. This paper presents different methods for 3D reconstruction and some recommendations which of them to choose depending on the reconstructed artefact and the conditions in which the recording will be made.

  References

   Issue

   Modern Technologies in Cultural Heritage, vol. VII, 2019, Bulgaria, Sofia

   Вид: пленарен доклад в международен форум