Оригинал (Original)
Автори: Момчев, И. М., Лазарова-Мицева, М. К., Ташева, А. Т., Чотров, Д. И.
Заглавие: Анализ на добрите практики на Europeana Data Model в контекста на извличане, представяне и търсене на данни за културно-историческо наследство
Ключови думи: Дигитализация на културно наследство, Europeana Data Model (EDM)

Абстракт: В по-голямата си част съхранението на културно-историческо наследство чрез дигитализация се случва локално, т.е. насочено е към отделни артефакти или групи от артефакти вътрешно за дадена организация или институция. Има голямо количество събрани данни, които обаче са фрагментирани и публично недостъпни. Необходимостта тези данни да бъдат лесно достъпни, както за обикновени потребители, така и за научни изследователи, вече е ясно осъзната и се извършват стъпки с цел улесняване на достъпа до и търсенето на информация за културно-исторически артефакти. Статията разглежда Europeana Data Model (EDM) – модел, позволяващ гъвкаво съхранение на и търсене в хетерогенни данни, който е предназначен изключително към данни за културно-историческо наследство. В статията са анализирани основните характеристики на EDM, предназначението му, възможности за приложение и предимства и отворени въпроси пред модела.

Библиография

  Издание

  СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, том 7, 2019, България, София
  Autors: Momhev, I. M., Lazarova, M. K., Tasheva, A. T., Chotrov, D. I.
  Title: Analysis of the Good Practices in Europeana Data Model in the Context of Retrieving, Representing and Searching Heritage Data
  Keywords: Cultural Heritage Digitalization, Europeana Data Model (EDM)

  Abstract:

  References

   Issue

   Modern Technologies in Cultural Heritage, vol. 7, 2019, Bulgaria, Sofia

   Вид: пленарен доклад в международен форум