Оригинал (Original)
Автори: Т. Пеняшки., Г. Костадинов., Д. Радев., Кандева-Иванова, М. К.
Заглавие: Eлектроден материал за електроискрово напластяване
Ключови думи: електроден материал, електроискрово напластяване, износоусто

Абстракт: Полезният модел се отнася до електроден материал за електроискрово напластяване, който намира приложение за нанасяне на многофункционални износоустойчиви покрития както за предварително уякчаване, така и за възстановяване на размерите на различни износени инструменти, детайли и части от въглеродни и легирани стомани, използвани във всички отрасли на промишлеността – машиностроене, химическа и хранително-вкусова промишленост, дърводобив и дървопреработване, минната индустрия, селскостопанска и пътна техника.

Библиография

  Издание

  Полезен модел, 2020, България, София, Патентно ведомство на Република България, ISBN Рег. № 3740 UI от 09.07.2020

  Пълен текст на публикацията

  Autors: T. Penyashki., G. Kostadinov., D. Radev., Kandeva, M. K.
  Title: Electrode material for electrospark layering
  Keywords: electrode material, electrospark layering, wear-resistant coatings

  Abstract: The utility model refers to an electrode material for electrospark coating, which is used for the application of multifunctional wear-resistant coatings both for pre-strengthening and for restoring the dimensions of various worn tools, parts and parts of carbon and alloy steels used in all industries. industry - machine building, chemical and food industry, logging and wood processing, mining industry, agricultural and road machinery.

  References

   Issue

   useful model, 2020, Bulgaria, Sofia, Patent Office of the Republic of Bulgaria, ISBN Рег. № 3740 UI от 09.07.2020

   Full text of the publication

   Вид: заявка за патент/полезен модел