Оригинал (Original)
Автори: Колев, С. В., Начев, И. Н., Карипжанова A., Курманбаев E., Ахметгалым T., Илиев, И. Г.
Заглавие: Приложение на малки спътници за изследване на горски насаждения
Ключови думи: спътникови комуникации ,мини сателит, микро сателит, нано сателити, cubesat, пико сателити и фемто сателити,

Абстракт: През последните години интересът към малките спътници от типовете на пико, нано и микро спътниците нараства. Така наречените малки сателити доказват ефективност съпоставима със класическите сателитни системи, особено след направени тестове на LEO стационална орбита(около 2000км от земята). Друго основно тяхно предимство са ниската цена и малкото тегло, което довежда до висока финансова ефективност. Малките сателити са ключова платформа за разработването на нови космически технологии, обързани са със системи, за изстрелване на обекти в космоса с научна цел, свързване на университетски мрежи по цял свят и достъп на обикновенния човек до космоса.

Библиография

  Издание

  Международна конференция, том 2, стр. стр. 168-171, 2020, Казахстан, Семей, ISBN 978-601-7308-08-7
  Autors: Kolev, S. V., Nachev, I. N., Karipjanova A., Korumbaev E., Ahmetgalijm T., Iliev, I. G.
  Title: Application of small satellites for the study of forest plantations
  Keywords: satellite communications, mini satellite, micro satellite, nano satellites, cubesat, pico satellites and femto satellites,

  Abstract: In recent years, interest in small satellites of the pico, nano and micro satellites has been growing. The so-called small satellites prove efficiency comparable to the classic satellite systems, especially after tests in LEO stationary orbit (about 2000 km from the ground). Another main advantage is the low price and low weight, which leads to high financial efficiency.Small satellites are a key platform for the development of new space technologies, they are connected to systems, for launching objects into space for scientific purposes, connecting university networks around the world and access of ordinary people to space.

  References

   Issue

   International conference, vol. 2, pp. 168-171, 2020, Kazakhstan, Semei, ISBN 978-601-7308-08-7

   Вид: пленарен доклад в международен форум