Оригинал (Original)
Автори: Кандева-Иванова, М. К.
Заглавие: Динамика и трибология на машините, Част II: Трибология
Ключови думи: Трибология, триене, износване, мазане, смазочни материали, т

Абстракт: Учебникът „Динамика и трибология на машините“ обединява знания, свързани с динамични и трибологични модели, взаимодействия и процеси в машините, в етапите на тяхното проектиране, изработване и експлоатация. Учебникът е структуриран в две части. Втората част „Трибология“ е посветена на същността и механизмите на основните трибологични процеси в контактните съединения на машините - триене, износване, смазване, както триботехническите и смазочни материали. Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма за образователно-квалификационната степен МАГИСТЪР по специалността "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето" при Машинно-технологичен факултет на Технически университет-София.

Библиография

  Издание

  Учебник, стр. стр. 323, 2020, България, София, ТУ – София, ISBN ISBN: 978-619-167-414-5
  Autors: Kandeva, M. K.
  Title: Dynamics and Tribology of Machines, Part II: Tribology
  Keywords: Tribology, friction, wear, lubrication, lubricants, tribotechnical materials

  Abstract: The textbook "Dynamics and tribology of machines" combines knowledge related to dynamic and tribological models, interactions and processes in machines, in the stages of their design, manufacture and operation. The textbook is structured in two parts. The second part "Tribology" is devoted to the nature and mechanisms of the main tribological processes in the contact joints of machines - friction, wear, lubrication, as well as tribotechnical and lubricants. The textbook is developed in accordance with the curriculum for the educational qualification degree MASTER in the specialty "Computer Design and Technology in Mechanical Engineering" at the Faculty of Mechanical Engineering at the Technical University of Sofia.

  References

   Issue

   textbook, pp. 323, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-414-5

   Вид: учебник