Оригинал (Original)
Автори: Кандева-Иванова, М. К.
Заглавие: Динамика и трибология на машините, Част I: Динамика
Ключови думи: Динамични модели, вибрации, машина-фундамент, шум в машините

Абстракт: Учебникът „Динамика и трибология на машините“ обединява знания, свързани с динамични и трибологични модели, взаимодействия и процеси в машините, в етапите на тяхното проектиране, изработване и експлоатация. Учебникът е структуриран в две части. Първата част „Динамика“ включва въпроси от динамичното моделиране на машини с еластични звена, трептения на многомасови системи и системи „машина-фундамент“, вибрации, виброзащита и шум в машините. Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма за образователно-квалификационната степен МАГИСТЪР по специалността "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето" при Машинно-технологичен факултет на Технически университет-София.

Библиография

  Издание

  Учебник, стр. стр. 135, 2020, България, София, ТУ – София, ISBN ISBN: 978-619-167-413-8
  Autors: Kandeva, M. K.
  Title: Dynamics and Tribology of Machines, Part I: Dynamics
  Keywords: Dynamic models, vibrations, machine-foundation, noise in machines

  Abstract: The textbook "Dynamics and tribology of machines" combines knowledge related to dynamic and tribological models, interactions and processes in machines, in the stages of their design, manufacture and operation. The textbook is structured in two parts. The first part "Dynamics" includes questions from the dynamic modeling of machines with elastic units, oscillations of multi-mass systems and "machine-foundation" systems, vibrations, vibration protection and noise in the machines. The textbook is developed in accordance with the curriculum for the educational qualification degree MASTER in the specialty "Computer Design and Technology in Mechanical Engineering" at the Faculty of Mechanical Engineering at the Technical University of Sofia.

  References

   Issue

   Textbook, pp. 135, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-413-8

   Вид: учебник