Оригинал (Original)
Автори: Т. Пеняшки., Г. Костадинов., Кандева-Иванова, М. К., Д. Радев.
Заглавие: Електроискрово и газопламъчно напластяване. Възможности и приложения
Ключови думи: Електроизкрово напластяване, HVOF, Износоустойчиви покрития

Абстракт: В монографията са систематизирани получени резултати от авторите в областтта на създаване на нови износоустойчиви електроискрови и газопламъчни HVOF-покрития. Разгледани са същността на двата метода, техните технологични предимства и възможности за пирложение. Представени са голям брой резултати за механичните и трибологични характеристики на покритията. Монографията е издадена с финансовата подкрепа на ФНИ – МОН в рамките на проект ДН-07/28 (2016-2020 г) на тема: Изследване и създаване на нови износоустойчиви покрития с използване на композиционни и нано-материали“. Резултатите са докладвани на международни форуми и публикувани в Scopus и Web of Science.

Библиография

  Издание

  Монография/части от монография, стр. стр. 190, 2020, България, София, Роял Къмпъни, ISBN ISBN: 978-954-92236-9-9
  Autors: T. Penyashki., G. Kostadinov., Kandeva, M. K., D. Radev.
  Title: Electrospark and Gas-Flame Layering. Features and Applications
  Keywords: Electrospark coating, HVOF, Wear-resistant coatings

  Abstract: The monograph systematizes the results obtained by the authors in the field of creating new wear-resistant electrospark and gas-flame HVOF-coatings. The essence of the two methods, their technological advantages and possibilities for application are considered. A large number of results for the mechanical and tribological characteristics of the coatings are presented. The monograph was published with the financial support of NSF - MES within the project DN-07/28 (2016-2020) on the topic: Research and creation of new wear-resistant coatings using composite and nano-materials. The results have been reported in international forums and published in Scopus and the Web of Science.

  References

   Issue

   Monograph, pp. 190, 2020, Bulgaria, Sofia, Royal Company, ISBN ISBN: 978-954-92236-9-9

   Цитирания (Citation/s):
   1. G. Kostadinov, T. Penyashki, A. Nikolov, R. Dimitrova, V. Kamburov, M. I. Petrzhik, B. Elenov, I. Mortev, E. Dimitrova, GEOMETRIC CHARACTERISTICS, COMPOSITION AND STRUCTURE OF COATINGS OF WC-TIB2-B4C- NI-CR-B-SI-C ELECTRODES FORMED ON 3D PRINTING TITANIUM AND STEELS BY CONTACTLESS ELECTROSPARK DEPOSITION, Journal of International Scientific Publications, ISSN 1314-7269, Volume 16, 2022 - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: монография/части от монография