Оригинал (Original)
Автори: Иванов, М. П.
Заглавие: Мотивация и планиране на числено изследване на параметрите на микроклимата в обитаемо помещение с неконтролируема, неорганизирана естествена вентилация
Ключови думи: Indoor Environment, Indoor Air Quality, Residence Rooms, Occupant Behavior

Абстракт: Целта на настоящата публикация е да представи мотивацията и стъпките при планиране на числено изследване на разпределението на концентрацията на въглероден диоксид, генериран от обитателите на жилищни стаи без никакъв вид изградена вентилационна система. Дефинирано по този начин, численото изследване е иновационно и има потенциал да представи нагледно механизма на генериране и натрупване на въглероден диоксид в жилищните помещения без организирана вентилационна система в тях. Едно от основните приложения на бъдещите резултати от това изследване е възможността концентрацията на метаболен СО2 да се използва като индикатор за ниво на въздухообмен в затворените помещения. Резултатите от това изследване биха спомогнали за извършване на задълбочена комплексна оценка на обитаваната среда, с акцент върху здравето, комфорта и работоспособността на обитателите на затворени помещения.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади на: „Международна научна конференция УНИТЕХ’12 – Габрово, 2012г.", том 2, стр. стр. 377-381, 2012, България, ISBN ISSN 1313-230X
  Autors: Ivanov, M. P.
  Title: MOTIVATION AND PLANNING OF NUMERICAL STUDY OF THE MICROCLIMATE PARAMETERS IN OCCUPIED SPACES WITH NON-ORGANIZED NATURAL VENTILATION
  Keywords: Indoor Environment, Indoor Air Quality, Residence Rooms, Occupant Behavior

  Abstract: This paper presents the motivation and planning of numerical study of the microclimate parameters distribution in occupied residence room with non-organized natural ventilation. The main objective of the study is to investigate the distribution of CO2 generated by the occupants in a residence space without any means of ventilation system installed. The concentration of CO2 in closed spaces is very important factor affecting the indoor air quality (IAQ) and respectively the human comfort, productivity and health. The modern methods of the computational fluid dynamics (CFD) offer wide variety of tools for deep investigation of the interconnection between the different indoor air parameters and their complex impact over the occupants. These methods will be used in the current study, in order to assess the room distribution of the metabolic CO2 concentration, generated by the humans. Understanding this distribution will give important knowledge for the field experiment design practice.

  References

   Issue

   Сборник доклади на: „Международна научна конференция УНИТЕХ’12 – Габрово, 2012г.", vol. 2, pp. 377-381, 2012, Bulgaria, ISBN ISSN 1313-230X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar