Оригинал (Original)
Автори: Иванов, М. П., Марков, Д. Г., Занев Д.
Заглавие: Експериментално охарактеризиране на скоростно поле на струйно течение в работния участък на аеродинамичен тунел към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, при ТУ София
Ключови думи: Скоростни полета, струйно течение, експериментално изследване

Абстракт: Настоящата публикация представя част от резултатите на проведено експериментално изследване на характеристиките на струйно течение в работна зона на аеродинамичния тунел (АДТ) на Технически университет София. АДТ представляват сложни експериментални съоръжения, намиращи приложение като средства за напълно охарактеризиране на комплексни аеродинамични явления. С тяхна помощ стават възможни прецизни изследвания на параметрите на течения, както и на тяхното влияние върху обтечните обекти. В представеното изследване е разработен триизмерен графичен модел на съоръжението, обследвано е експериментално скоростното поле на входа на работния участък, и е създадена гъвкава база данни с получените резултати. Резултатите от проведеното изследване охарактеризират адекватно параметрите на струйното течение в работната област и дават важна информация относно хомогенността на полето на скоростта в работна област на съоръжението.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади: „XVIIIта научна конференция с международно участие - ЕМФ 2013г.”, том 2, стр. стр. 32-39, 2013, България, ISBN ISSN 1310-9405
  Autors: Ivanov, M. P., Markov, D. G., Zanev D.
  Title: Experimental study of the velocity field of jet flow in the work zone of aerodynamic tunnel in department “Hydroaerodynamics and hydraulic machines”, at Technical university Sofia“
  Keywords: Velocity fields, jet flow, experimental studies

  Abstract: The current paper presents part of the results from experimental study on the characteristics of the jet stream in the working area of the wind tunnel at Technical University of Sofia. Wind tunnels are complex experimental facilities, which give possibility to fully characterize experimentally different aerodynamic phenomena. With their use, very precise studies can be conducted of different parameters of jet flows, and their influence on the immersed objects can be investigated as well. In the present study it is developed a three-dimensional graphical model of the facility. Also, experimental study of the velocity field at the entrance to the work area is conducted, and a flexible database with the results is developed. The results of the study adequately characterize the parameters of the jet stream in the work area and provide important information about the homogeneity of the velocity field in the working area of the wind tunnel.

  References

   Issue

   Proceedings of: „XVIII Scientific conference - FPEPM 2013, 15-18.09.2013”, Vol II, pp. 32-39, ISSN 1310-9405, vol. 2, pp. 32-39, 2013, Bulgaria, ISBN ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar