Оригинал (Original)
Автори: Калейчева, Ж. А.
Заглавие: Сферографитни чугуни с наноразмерни частици
Ключови думи: сферографитни чугуни, изотермично закалени сферографитни чугуни, горен бейнит, долен бейнит, наноразмерни частици, безтокови композитни никелови покрития

Абстракт: В монографията са обобщени и представени резултати от изследванията на: микроструктурата, физико-механичните и трибологичните свойства на сферографитни чугуни с наноразмерни добавки от титанов нитрид+титанов карбонитрид TiN+TiCN, титанов нитрид TiN и кубичен боров нитрид cBN в лято състояние и след изотермично закаляване в бейнитната област; микроструктурата, микротвърдостта и трибологичните свойства на безтокови никелови покрития и безтокови композитни никелови покрития с наноразмерни частици от нанодиамант ND и титанов нитрид TiN, отложени върху лети и изотермично закалени в бейнитната област сферографитни чугуни.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 120, 2019, България, София, Научно технически съюз по машиностроене-"Индустрия-4.0", ISBN 978-619-7383-11-9

  Издателските права се държат от Научно технически съюз по машиностроене-"Индустрия-4.0"

  Autors: Kaleicheva, J. A.
  Title: Spheroidal Graphite Cast Irons with Nanosized Particles
  Keywords: spheroidal graphite cast irons, austempered ductile irons, upper bainite, lower bainite, nanosized particles,electroless composite nickel coatings

  Abstract: The monograph summarizes and presents the results of research on: microstructure, physico-mechanical and tribological properties of spheroidal graphite cast irons with nanosized additives of titanium nitride + titanium carbonitride TiN+TiCN, titanium nitride TiN and cubic boron nitride cBN аfter casting and austempering; the microstructure, microhardness and tribological properties of electroless nickel coatings and electroless composite nickel coatings with nanosized particles of nanodiamond ND and titanium nitride TiN, deposited on spheroidal graphite cast irons and austempered ductile irons

  References

   Issue

   , pp. 120, 2019, Bulgaria, Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering "Industry-4.0", ISBN 978-619-7383-11-9

   Copyright Научно технически съюз по машиностроене-"Индустрия-4.0"

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание