Оригинал (Original)
Автори: Шопов, Й. М., Филипова-Петракиева, С. К., Иванов, З. А.
Заглавие: Параметри и режими на работа на антипаралелно свързани светодиоди при захранване с постоянно и променливо напрежение
Ключови думи: захранване на светодиоди, схеми и приложения на светодиоди

Абстракт: Включването на антипаралелно свързани светодиоди директно към захранващата мрежа с използването на един реактивен елемент (С или L) вместо електронен драйвер може да се приложи, когато се търси просто схемно решение и висока надеждност при експлоатация. В настоящата статия са направени измервания на осветеността като функция на тока и е извършен сравнителен анализ при два режима – конвенционално и променливотоково захранване. В първия случай 4 броя светодиода са свързани последователно и са захранени от постояннотоков източник, а във втория са свързани антипаралелно по двойки и са захранени от променливотоков източник. И в двата случая източниците позволяват плавно регулиране на тока през светодиодите, за конкретно изследване в определен диапазон. Резултатите от направените измервания определят областите на приложение на разгледаните схемни решения.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ - София, том 64, брой 3, стр. стр. 273 - 278, 2014, България, София, ТУ - София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от изд. на ТУ-София

  Autors: Shopov, Y. M., Petrakieva, S. K., Ivanov, Z. A.
  Title: Parameters and operating modes of antiparallel light emitting diodes in DC and AC supplying
  Keywords: LED supplying, scheme solutions with LED, applications of LED

  Abstract: Connecting the anti-parallel light-emitting diodes directly to the power supplying network using one reactive element (C or L) instead of an electronic driver can apply when it is looking for a simple scheme solution with high exploitation reliability. In the paper is measured the luminance and is made a comparative analysis in two modes – DC and AC power supplying. In the first case, 4 LEDs are in serial connection and are supplied from DC source, but in the second one are connected in antiparallel in pairs and are supplied from AC source. In both cases, the sources allow smooth control of the current through the LEDs. The results determine the application areas of the proposed schemes’ solutions.

  References

   Issue

   Annual of TU - Sofia, vol. 64, issue 3, pp. 273 - 278, 2014, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright изд. на ТУ-София

   Цитирания (Citation/s):
   1. Galabov, B., Spectral luminance modeling of a LED luminaire, made by the Tunable White techology, 11th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), 2019, ISBN: 978-172812697-5, DOI: 10.1109/BulEF48056.2019.9030707 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание