Оригинал (Original)
Автори: Вълчева Л., Манолова, А. Х.
Заглавие: Неравенства в държавните висши училища в България: доходи, количество и качество
Ключови думи: висше образование; наука; университети; автономност; качество; финансиране; управление; реформа; профсъюзи; социален диалог и партньорство

Абстракт: За поредна година Националният синдикат за висше образование и наука към Конфедерацията на независимите синдикати в България представя статистически данни от публичните висши учебни заведения. Статията се фокусира върху широко разпространените неравенства в заплащането на преподаването и политиките на някои работодатели (ректори), като авторитетно поддържат ниски доходи, независимо от получените сигнали от съюза и поредицата препоръки от Министерството на образованието и науката. Чрез задълбочен анализ бяха идентифицирани основните изисквания за постигане на стратегическите цели в сектора относно задълбочаването на неравенствата в системата на висшето образование. Представените тук резултати са основание за промяна в действащото законодателство - несъмнено в подкрепа на устойчивото развитие, фокусирано върху човешкия капитал и най-вече отношението на работодателите към младите учители в държавните висши училища.

Библиография

  Издание

  СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА, том 27, брой 6, стр. стр. 579 – 595, 2019, България, Sofia, Национално издателство "Аз-буки", ISBN 1314–8575

  Издателските права се държат от Национално издателство "Аз-буки"

  Autors: Valcheva L., Manolova, A. H.
  Title: INEQUALITIES IN THE STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN BULGARIA: INCOME, QUANTITY AND QUALITY
  Keywords: higher education; science; universities; autonomy; quality; funding; governance; reform; trade unions; social dialogue and partnership

  Abstract: For a consecutive year, the National Trade Union for Higher Education and Science at the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria presents statistics from public higher education institutions. The article focuses on the widespread inequalities in the pay for teaching and the policies of some employers (rectors), authoritatively maintaining low incomes, regardless of the signals received from the union and the series of recommendations from the Ministry of Education and Science. Through a thorough analysis, the basic requirements for achieving the strategic goals in the sector have been identified on the deepening inequalities in the higher education system. The results presented here are grounds for a change in the current legislation - undoubtedly in support of sustainable development, focused on human capital. and above all the attitude of employers towards young teachers at public higher schools.

  References

   Issue

   Strategies for Policy in Science and Education, vol. 27, issue 6, pp. 579 – 595, 2019, Bulgaria, Sofia, "Az-buki" National Publishing House, ISBN 1314–8575

   Copyright Национално издателство "Аз-буки"

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science