Оригинал (Original)
Автори: Филипова-Петракиева, С. К., Георгиева-Таскова, Г. В., Иванов, З. А.
Заглавие: Влияние на промяната на захранващото напрежение върху светлинния поток на разрядни лампи
Ключови думи: светлинни източници, разрядни лампи, нажежаеми лампи, ба- ла

Абстракт: настоящата работа е изследвана зависимостта на светлинния поток на разрядни лампи от промяната на захранващото напрежение. Екс- периментално измерените данни са интерполирани за всяка от изследваните лампи, използвайки полиномни зависимости съответно чрез линейна и чрез по- казателна функция. След всяка апроксимация са изчислени съответните греш- ки между експериментално измерените и прогнозираните със съответния по- лином относителни грешки в проценти. Използвайки предложените апрок- симиращи зависимости е изчислено намалението на светлинния поток (в про- центи) при намаляване на захранващото напрежение с 10 % за различните ви- дове анализирани лампи. В заключение са направени изводи относно предимст- вата и недостатъците на всяка от изследваните лампи по отношение на излъ- чения светлинен поток.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ - София, том 62, брой 4, стр. стр. 153 - 160, 2012, България, София, ТУ - София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от изд. на ТУ-София

  Autors: Petrakieva, S. K., Georgieva-Taskova, G. V., Ivanov, Z. A.
  Title: Effect of the supplying voltage variation on the luminous flux in discharge lamps
  Keywords: light sources, discharge lamps, incandescent lamps, ballast, luminous flux

  Abstract: In the work, the fluctuation of the flux in discharge lamps with respect to the supplying voltage variation is discussed. The measured experimental results are interpolated for each analyzed lamps using polynomial expressions with linear and power functions, respectively. The associating relative approximation errors (in percents) are calculated based on the results from the experiments and predicted ones with the respective polynomials. Using these proposed approximation expressions the decreasing of the luminous flux when the supplying voltage decreased with 10 % is calculated. This is made for each analyzes lamps. The advantages and disadvantages of the tested lamps in terms of the emitted luminous flux are given as a conclusion in the paper.

  References

   Issue

   Annual of TU - Sofia, vol. 62, issue 4, pp. 153 - 160, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright изд. на ТУ-София

   Цитирания (Citation/s):
   1. Galabov, B., Spectral luminance modeling of a LED luminaire, made by the Tunable White techology, 11th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), 2019, ISBN: 978-172812697-5, DOI: 10.1109/BulEF48056.2019.9030707 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание