Оригинал (Original)
Автори: Вангелова, В., Цветанова, В., Александрова, Й., Маринов, О. П.
Заглавие: ПРИЛОЖИМОСТ НА СЪРВЪРНА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕДНОПЛАТКОВ КОМПЮТЪР С НИСКА СТОЙНОСТ, БАЗИРАН НА ARM ПРОЦЕСОРИ
Ключови думи: ARM базирани компютри,практически занятия, виртуализация, моделиране, практическо обучение, контейнеризация, студентски проект.

Абстракт: В наши дни виртуализацията увеличава популярността си в индустриалните и бизнес изчисления. Сега чисто хардуерната виртуализация работи заедно с контейнеризацията и софтуера за оркестрация на контейнери KUBERNETES. При тези обстоятелства единични компютри, базирани на микро платки като Raspberry PI, повишават своята работоспособност с такива приложения, поради способността им да скалират изчислителната си мощ чрез комбиниране на голям брой такива устройства. В тази статия се описва как екип от студенти от специалността „Мениджмънт и бизнес информационни системи” във Стопански факултет създават лабораторни упражнения, базирани на такъв хардуер и технологии за нуждите на висшето си образование.

Библиография

  Издание

  XVIII МНК "Мениджмънт и инженеринг", стр. стр. 105, 2020, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN 1314-6327
  Autors: Vangelova, V., Tsvetanova, V., Aleksandrova, Y., Marinov, O. P.
  Title: APPLICABILITY OF SERVER VIRTUALIZATION IN THE CONDITIONS OF A LOW-VALUE SINGLE-BOARD COMPUTER BASED ON ARM PROCESSORS
  Keywords: ARM computer, education, practical exercises, virtualization, modeling, practical training, containerization, student project.

  Abstract: Nowadays virtualization is rising its popularity in industrial and business computing. Now the pure hardware virtualization is working together with containerization and KUBERNETES container orchestration software. In these circumstances single micro board-based computers like Raspberry PI are rising their usefulness with such applications, because of their ability to advance their computing power through combining of large number of such devices. In this paper there is explained how team of students from the specialty “Management and Business Information Systems” in Faculty of Management are creating practicing exercises, based on such hardware and technologies for the needs of their higher education.

  References

   Issue

   XVIII IC Management and Engeneering, pp. 105, 2020, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISSN 1314-6327

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.