Оригинал (Original)
Автори: Вангелова, В., Цветанова, В., Александрова, Й., Маринов, О. П.
Заглавие: ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И СОФТУЕРНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ЕДНОПЛАТКОВИ КОМПЮТРИ С НИСКА СТОЙНОСТ, БАЗИРАНИ НА ПРОЦЕСОРИ ARM И ТЯХНОТО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО
Ключови думи: едноплаткови компютри, микро компютри, образование, приложения и обучение, практическо обучение, студентски проект

Абстракт: В днешно време компютри, базирани на миниатюрни платки като Raspberry PI, увеличават популярността си в различни области на приложение. Чрез приложението им в техническото образование - първоначално в развиващите се страни, броят на тези устройства нарастна бързо, не само като брой хардуерни платформи, но и като софтуерна поддръжка. Това проправи път за разработване на повече приложения за такива устройства в образованието, паралелните изчисления и др. В тази статия се описва как работата на екип от студенти от специалността „Мениджмънт и бизнес информационни системи” в Стопански факултет води до усъвършенстване на преподвания учебен материал, създавайки реални сценарии за приложения за такива устройства.

Библиография

  Издание

  XVIII МНК "Мениджмънт и инженеринг", стр. стр. 97, 2020, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN 1314-6327

  Издателските права се държат от ISCME'2020

  Autors: Vangelova, V., Tsvetanova, V., Aleksandrova, Y., Marinov, O. P.
  Title: PRODUCTIVITY AND SOFTWARE PROVISION OF LOW-VALUE SINGLEBOARD COMPUTERS BASED ON ARM PROCESSORS AND THEIR PRACTICAL APPLICATION IN TRAINING
  Keywords: single micro-board computer, education, application and training, practical training, student project

  Abstract: Nowadays single micro board-based computers like Raspberry PI are rising their popularity in different areas of application. Through education to support of the developing countries the number of these devices is growing rapidly, not only in the hardware diversity, but also as software support. This paves way for developing more applications of such devices in education, parallel computing, etc. In this paper there is explained how team of students from the specialty “Management and Business Information Systems”in Faculty of Management are enhancing subjects in their education, developing application scenarios for such devices.

  References

   Issue

   XVIII IC Management and Engeneering, pp. 97, 2020, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISSN 1314-6327

   Copyright ISCME'2020

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.