Оригинал (Original)
Автори: Терзиев, А. К., Иванов, М. П.
Заглавие: Механика на флуидите – лабораторни упражнения
Ключови думи: Механика на флуидите

Абстракт: Учебното пособие за лабораторни упражнения по „Механика на флуидите“ е предназначено за студентите – бакалаври, изучаващи специалностите „Авиационна техника и технологии“, „Транспортна техника и технологии“ и „Технология и управление на транспорта“ в Транспортен факултет към Технически Университет – София. То може да се използва и от студентите, изучаващи „Механика на флуидите“ и в други факултети на ТУ – София. Пособието ще подпомогне студентите при разработването на съответните лабораторни упражнения и ще усъвършенства тяхното творческо мислене при описанието и интерпретирането на изследваните процеси и явления, както и при решаването на поставените задачи.

Библиография

  Издание

  , 2017, България, Авангард Прима, ISBN ISBN: 978-619-160-888-1
  Autors: Terziev, A. K., Ivanov, M. P.
  Title: Fluid Mechanics - Laboratory Course
  Keywords: Fluid Mechanics

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria, Avangard Prima, ISBN ISBN: 978-619-160-888-1

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание