Оригинал (Original)
Автори: Иванов, М. П., Мижорски С.
Заглавие: Моделиране на въздушно течение през прототипиран уред за измерване на количеството на фини прахови частици в атмосферния въздух
Ключови думи: Изчислителна динамика на флуидите, качество на атмосферния въздух, фини прахови частици, измервателна апаратура

Абстракт: Документирано е, че основният проблем с качеството на атмосферния въздух в България са превишените концентрации на фини прахови частици. Именно за това, в публикацията е представено иновативно измервателно устройство, имащо за цел да повиши информираността на населението относно качеството на атмосферния въздух в градската среда. Спецификата на проекта изисква моделиране на въздушното течение през прототипирания уред, с цел подобряване на работата му. За постигане на целта са изследвани два варианта на дизайн на защитната кутия. При първия вариант в кутията е предвидена т.нар. „защитна кухина“ – свободен обем въздух, преди позиционирането на основния сензор. При втория вариант, тази кухина не съществува и сензорът контактува директно с външната среда. Сравнителен анализ на двата варианта е представен, чрез визуализация на скоростни полета и полета на диференциално налягане.

Библиография

  Издание

  “XXII Международна научна конференция на ЕМФ 2017г. – гр. Созопол“, том 2, стр. стр. 44-51, 2017, България, ISBN ISSN 1310-9405
  Autors: Ivanov, M. P., Mijorski S.
  Title: Air flow modelling through prototyped device for measurement of fine dust particles concentration in the atmosphere
  Keywords: Computational fluid mechanics, outdoor air quality, fine particulate matter, measurement devices

  Abstract: It has been documented that the main problem with the atmospheric air quality in Bulgaria, are the exceeded concentrations of fine particulate matter. That is why, this paper presents an innovative measuring device, designed to raise the awareness of the population about ambient air quality in the urban environment. The specifics of the project require modelling of the air flow through the prototyped device, in order to improve its performance. To achieve the goal, two design versions of the covering box were assessed. In the first one, there is a so-called “protective cavity” – a free volume of air prior to the main sensor position. In the second design, this cavity does not exist and the sensor contacts directly with the outside environment. A comparative analysis of the two variants is represented by velocity and differential pressure fields’ visualizations.

  References

   Issue

   Proceedings of: „XXIII Scientific conference - FPEPM 2018, Sozopol”, vol. 2, pp. 44-51, 2017, Bulgaria, ISBN ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar