Оригинал (Original)
Автори: Иванов, М. П.
Заглавие: Многоточково експериментално измерване на скоростта на въздушно течение, генерирано при фазата на издишване, от респираторния цикъл при хората
Ключови думи: Експериментални изследвания, скорост на въздушни течения, дихателен цикъл при хората

Абстракт: Представената работа е част от дейностите по проект към НИС на ТУ-София, финансиран по направление „Перспективни ръководители“, с Договор № 181ПР0005-02, на тема: „Експериментална съпоставка на характеристиките на въздушното течение при издишване, с числени резултати от създаден виртуален модел на дишащ топлинен манекен“. Проведено е многоточково експериментално измерване на скоростта на въздушно течение, генерирано при фазата на издишване, от респираторния цикъл при хората, базирано на данни от 10 реални участника. Получените резултати демонстрират изключителната нестационарност на процесите свързани с респираторния цикъл при хората, по отношение на измерената скорост в различни точки от генерираното от човек въздушното течение при издишане. Представените експоненциални линии на тенденциите показват очакваната закономерност, на намаляване на скоростта на издишане, с нарастване на отстоянието от носа.

Библиография

  Издание

  “XXIII Международна научна конференция на ЕМФ 2018г. – гр. Созопол“, том 2, стр. стр. 250-257, 2018, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Ivanov, M. P.
  Title: Multipoint velocity measurements of air flow, generated by the exhale phase from the human respiratory cycle
  Keywords: Experimental studies, air flow velocity, human respiratory cycle

  Abstract: The presented study is supported by “RDS” at TU-Sofia, as part of the activities under the "Perspective leaders" project, with Contract № 181ПР0005-02, entitled: “Experimental comparison of the air jet characteristics during exhalation, with numerical results from developed virtual breathing thermal manikin”. It was conducted a multi-point experimental measurement of the airflow velocity, generated in the exhalation phase from the human respiratory cycle, based on data from 10 real participants. The results obtained demonstrate the exceptional irregularity and the transient character of the human respiratory cycle, in terms of measured velocity at different points of man-generated exhalation air flow. The presented exponential trend lines show as expected, that there is a reduction in the exhalation velocity, with the increase of the distance from the nose.

  References

   Issue

   „XXIII Scientific conference - FPEPM 2018, Sozopol”, vol. 2, pp. 250-257, 2018, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar