Оригинал (Original)
Автори: Иванов, М. П.
Заглавие: Анализ на термографски изображения, на участници в експериментално измерване на скоростта на въздушно течение, генерирано при издишване
Ключови думи: Експериментални изследвания, скорост на въздушни течения, дихателен цикъл при хората, термографски анализ

Абстракт: Представената работа е част от дейностите по проект към НИС на ТУ-София, финансиран по направление „Перспективни ръководители“, с Договор № 181ПР0005-02, на тема: „Експериментална съпоставка на характеристиките на въздушното течение при издишване, с числени резултати от създаден виртуален модел на дишащ топлинен манекен“. Проведено е многоточково експериментално измерване на скоростта на въздушно течение, генерирано при фазата на издишване, от респираторния цикъл при хората, базирано на данни от 10 реални участника. Паралелно с измерването на скоростта е проследено изменението на повърхностната температура на участниците, чрез заснемане с инфрачервена термовизионна камера. Получените резултати демонстрират изключителната нестационарност на процесите свързани с респираторния цикъл при хората, по отношение на топлинното излъчване и на измерената скорост в различни точки от генерираното от човек въздушното течение при издишане.

Библиография

  Издание

  “XXIII Международна научна конференция на ЕМФ 2018г. – гр. Созопол“, том 2, стр. стр. 242-249, 2018, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Ivanov, M. P.
  Title: Analysis of thermographic images, of participants in experimental measurement of the airflow velocity, generated during exhalation
  Keywords: Experimental studies, air flow velocity, human respiratory cycle, thermographic analyses

  Abstract: The presented study is supported by “RDS” at TU-Sofia, as part of the activities under the "Perspective leaders" project, with Contract № 181ПР0005-02, entitled: “Experimental comparison of the air jet characteristics during exhalation, with numerical results from developed virtual breathing thermal manikin”. It was conducted a multi-point experimental measurement of the airflow velocity, generated in the exhalation phase from the human respiratory cycle, based on data from 10 real participants. Parallel to the velocity measurements, the surface temperature of the participants was monitored by means of an infrared thermal imaging camera. The results obtained demonstrate the exceptional irregularity and the transient character of the human respiratory cycle, in terms of the surface temperature distribution and the measured velocity at different points of man-generated exhalation air flow.

  References

   Issue

   Proceedings of: „XXIII Scientific conference - FPEPM 2018, Sozopol”, vol. 2, pp. 242-249, 2018, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar