Оригинал (Original)
Автори: Сандалски, Б. П., М. П. Сандалски., Вичева, М. Д., Ив. Буров., Митева, Р. П.
Заглавие: Свободно движение и техническа конкурентоспособност на продуктите в ЕС
Ключови думи: конкурентоспособност, оценяване на съответствието, СУК

Абстракт: Книгата разглежда въпроси, свързани с изискванията за успешно участие на Р България в Единния Европейски пазар и пазарите на Световната търговска организация. Накратко са разгледани темите Нормативно осигуряване, Функциониране на ЕС, Стандартизация, Системи за управление на качеството, Системи за управление на околната среда, Акредитация, Сертификация, Органи и процедури за оценяване на съответствието.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 245-252, 2011, България, София, Софттрейд, ISBN ISBN 978-954-334-126-9
  Autors: Sandalski, B. P., М. П. Сандалски., Vicheva, M. D., Ив. Буров., Miteva, R. P.
  Title: Free movement and technical competitiveness of products in the European Union
  Keywords: competitiveness, conformity assessment, quality management systems

  Abstract: The book deals with issues related to the requirements for successful participation of the Republic of Bulgaria in the Single European Market and the World Trade Organization markets. Topics covered are Regulatory Assurance, EU Functioning, Standardization, Quality Management Systems, Environmental Management Systems, Accreditation, Certification, Conformity Assessment Bodies and Procedures.

  References

   Issue

   , pp. 245-252, 2011, Bulgaria, Sofia, Softtrade, ISBN ISBN 978-954-334-126-9

   Цитирания (Citation/s):
   1. М. Митова, Оценка на проблемите за информационно осигуряване на европейските изисквания за безопасност, Списание „САх технологии“, ТУ - София, ISSN 1314-9628, бр. 1 декември 2013 г., с. 34-41 - 2013 - в български издания
   2. И. Николова, В. Пенчев, Н. Тодорова, Анализ на европейски изисквания за превенция на бедствия и авари, София, 2015, Българско списание за инженерно проектиране, ISSN 1313-7530, бр. 27 октомври 2015, с. 71-74 - 2015 - в български издания
   3. Г. Илиева, Г. Станчев, Създаване на електронно досие за техническа поддръжка на асансьори, София, 2018, Българско списание за инженерно проектиране, ISSN 1313-7530, бр. 37 октомври 2018, с. 203-207 - 2018 - в български издания

   Вид: монография/части от монография