Оригинал (Original)
Автори: Камбуров, В. В., Димитрова, Р. Б., Вълканов, С. Т., Николов, А. А.
Заглавие: Разтвор за ултразвуково химично метализиране на прахове и въглеродни влакна (регистрация на полезен модел )
Ключови думи: ултразвуково химично метализиране, прахове, въглеродни влакна

Абстракт: Полезният модел се отнася до разтвор за ултразвуково химично нанасяне на никел сплавни покрития върху неметални/метални прахове, въглеродни влакна и нанотръбички на основата на две соли на метали (едната от които е никелова сол) с цел използването им като уякчаваща фаза в композитни материали с метална и полимерна матрица, при използване само на ултразвуково третиране за стартиране и завършване на реакцията без допълнително нагряване.

Библиография

  Издание

  Патентно ведомство на Република България, стр. стр. 12, 2019, България, София, Свидетелство за регистрация на полезен модел рег. №3235 U1 от 24.04.2019 в Патентно ведомство на Република България, ISBN рег. №3235 U1 от 24.04.2019
  Autors: Kamburov, V. V., Dimitrova, R. B., Valkanov, S. T., Nikolov, A. A.
  Title: Solution for ultrasonic electroless metallization of powders and carbon fibers (registration of a utility model)
  Keywords: ultrasonic electroless metallization, powders, carbon fibers

  Abstract: The patent utility model refers to a solution for ultrasonic electroless metallization of nickel alloy coatings on non-metallic / metallic powders, carbon fibers and nanotubes based on two metal salts (one of which is a nickel salt) for use as a reinforcing phase in composite materials with metal and polymer matrix, using only ultrasonic treatment to start and end the reaction without additional heating.

  References

   Issue

   Patent Office of the Republic of Bulgaria, pp. 12, 2019, Bulgaria, Sofia, Patent Office of the Republic of Bulgaria, ISBN рег. №3235 U1 от 24.04.2019

   Вид: патент/полезен модел