Оригинал (Original)
Автори: Генов, Й. Г., Камбуров, В. В.
Заглавие: Обработване на металите чрез пластична деформация (учебник)
Ключови думи: пластична деформация на металите

Абстракт: Учебникът е структуриран в съответствие с учебните програми по дисциплините „Технология на материалите ІІ част“ и „Производствени технологии IIІ част“ за ОКС бакалавър от специалностите „Компютърно проектиране и технология в машиностроенето“ и „Дигитални индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет при ТУ - София. В учебника последователно и взаимосвързано са разгледани въпроси, отнасящи се до същността на пластичната деформация, напрегнатото и деформационното състояние, условията за възникване на пластични деформации, връзката между напреженията и деформациите при пластично деформиране, контактното триене и деформационното уякчаване, както и технологията за обемно и листово щамповане, и основите на интензивната пластична деформация. Учебникът може да се използва и от студентите от други технически университети и висши училища, в които се изучават основите и технологията за обработване на металите чрез пластична деформация.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 151, 2019, България, София, Изд. ТУ-София, ISBN ISBN: 978-619-167-370-4

  Издателските права се държат от Изд. ТУ-София

  Autors: Genov, J. G., Kamburov, V. V.
  Title: Plastic deformation of metals
  Keywords: plastic deformation of metals

  Abstract: The book is structured in accordance with the curricula of the disciplines "Materials Technology Part II" and "Production Technologies Part III" for Bachelor's degree in Computer Design and Technology in Mechanical Engineering and "Digital Industrial Technologies" at the Faculty of Industrial Technology at TU - Sofia. The book consistently and interconnectedly addresses issues related to the nature of plastic deformation, stress and strain, the conditions for plastic deformations, the relationship between stresses and strains in plastic deformation, contact friction and strain hardening, as well as the technology for volume and sheet metal stamping, and the basics of severe plastic deformation. The textbook can also be used by students from other technical universities and colleges, which study the basics and technology of metal processing by plastic deformation.

  References

   Issue

   , pp. 151, 2019, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-370-4

   Copyright Изд. ТУ-София

   Вид: учебник