Оригинал (Original)
Автори: Цанова-Донева, А. И.
Заглавие: ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРАВНЕНИЕ ПРИ ИНДУСТРИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ТВЪРДИ ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Ключови думи: твърди органични отпадъци

Библиография

  Издание

  Международен Енергиен форум 2020, 23-26.06.2020, 2020, България, Варна, ISSN 2367- 6728
  Autors: Tzanova Doneva, A. I.
  Title: TECHNICAL REQUIREMENTS FOR COMPARISON OF INDUSTRIAL ANAEROBIC DIGESTION INSTALLATIONS OF SOLID ORGANIC WASTE
  Keywords: SOLID ORGANIC WASTE

  References

   Issue

   International Energy Forum 2020 Science Conference 23-26.06.2020, 2020, Bulgaria, Varna, ISSN 2367- 6728

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание