Оригинал (Original)
Автори: Филипова-Петракиева, С. К.
Заглавие: Приложения на интеграла на Дюамел за анализ на електрически вериги и електронни схеми
Ключови думи: интеграл на Дюамел, защита от DC пренапрежения, защита от DC

Абстракт: Монографията е посветена на някои приложения на интеграла на Дюамел за анализ на електрически вериги и електронни схеми. Тя е предназначена за използване както от инженери, така и от математици. В нея е дефинирана задачата за анализ на преходни процеси в линейни електрически вериги със съсредоточени параметри и преглед на съществуващите методи за аналитичното и решение. Описано е решението на реални практически задачи чрез интеграла на Дюамел. Интегралът на Дюамел е приложен за решаване на задачи в областта на теоретичната електротехника, както и са предложени защити от пренапрежения и свръхтокове в електротехнически устройства чрез осъществяване на късо съединение на входа на устройството посредством безконтактни бързодействащи полупроводникови прибори. Предложени са варианти при DC и при AC захранване. Извършен е синтез и са определени стойностите на елементите в предложените схеми. На тази основа са изчислени моментите на сработване на предложените защити.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 124, 2019, България, София, Авангард Прима, ISBN 978-619-239-309-0

  Издателските права се държат от Авангард Прима

  Autors: Petrakieva, S. K.
  Title: Applications of the Duhamel principle for analysis electrical circuits and electronic schemes
  Keywords: Duhamel's principle, DC overvoltage protection, DC and AC overcurrent protection

  Abstract: The monograph is devoted to some applications of the Duhamel principle for the analysis of electrical circuits and electronic schemes. It is intended for use by both engineers and mathematicians. There a problem of analysis of transients in linear electrical circuits with concentrated parameters is defined. A review of existing methods for its analytical solution of transients’ problem is also made. The solution to real practical problems by the Duhamel principle is described. The Duhamel principle is applied to solve problems in the field of theoretical electrical engineering, as well as an overvoltage and overcurrent protection in electrical devices, is proposed. The latter is realized by short-circuit in the input of the protected device using contactless high-speed semiconductor devices. Variants are available for DC and AC power supply. The synthesis was performed and the values of the elements in the proposed schemes were determined. On this basis, the moments of activation of

  References

   Issue

   , pp. 124, 2019, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN 978-619-239-309-0

   Copyright Авангард Прима

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание