Оригинал (Original)
Автори: Карлова-Сергиева, В. А.
Заглавие: системи за управление с условна обратна връзка
Ключови думи: Условна обратна връзка, формиращ елемент, качество на управление, нечувствителност

Абстракт: Системите за управление с условна обратна връзка попадат в класа на системите с вътрешен модел на обекта за управление. Понижават чувствителността към промяна в парамерите на обекта по отношение на качеството на управление. Известни са като системи с пасивна адаптация. Основната разлика с другите системи за управление с вътрешен модел е наличието на формиращ елемент в структурната им реализация

Библиография

  Издание

  IC"Automatics 2016", том 66, брой 2, стр. стр. 181-187, 2016, България, Созопол, Годишник на Технически университет - София, ISBN ISSN 0374-342X, ISSN 1311-0829
  Autors: KarlovaSergieva, V. A.
  Title: CONTROL SYSTEMS WITH CONDITIONAL FEEDBACK
  Keywords: Conditional Feedback, Formative Element, Performance, Unsensitivity

  Abstract: Control systems with conditional feedback fall into the class of systems with internal model control. Decreased sensitivity to a change in plant parameters the site in terms of performance. Known as systems with passive adaptation. Founded unlike other systems of the internal model is the existence of a formative element in the structural realization.

  References

   Issue

   Proceeding of Technical University of Sofia, vol. 66, issue 2, pp. 181-187, 2016, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISBN ISSN 0374-342X, ISSN 1311-0829

   Цитирания (Citation/s):
   1. xamination of a repetitive process control system Nina G. Nikolova MATEC Web Conf. 287 08002 (2019) DOI: 10.1051/matecconf/201928708002 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar