Оригинал (Original)
Автори: Ангелова, Й. С.
Заглавие: Ликвидност на българската независима енергийна борса (БНЕБ)
Ключови думи: Ликвидност; Волатилност; Цени на електрическа енергия; Енергийна борса

Абстракт: Актуалността на изследването и анализите в монографичния труд произтича от факта, че към настоящия момент изключително задълбочено се наблюдава и следи състоянието и развитието на един нов монопол БНЕБ и участието на търговците на електрическа енергия в нея. Значимостта на разработката се определя от обстоятелството, че придържайки се към различните национални и европейски изисквания за търгуване на електрическа енергия на свободния пазар е необходимо сделките да се извършват единствено на спот пазар. Мисия на изследването е да създаде научно-приложни предпоставки за бъдещата работа на БНЕБ по отношение на нейната ликвидност и прозрачност на сделките при различните сегменти на пазара, които предлага. Обект на изследване са проблемите, решенията, тенденциите и бъдещото развитие на БНЕБ съобразно всички европейски и национални регламенти. Предмет на изследването са възможните варианти за подобряване ликвидността на БНЕБ и намаляване на волатилността на цените на ЕЕ при участие на пазара.

Библиография

 1. Асенова, М., 2012, Фондови борси, В.Търново, ВТУ
 2. Елазаров, С., Хр. Миленков, В. Симов,, 2003, Стокови борси,, София, УИ "Стопанство"
 3. Стоилов, Д., 2013, Балансиране и резервиране на електроенергийните системи, София, ТУ-София
 4. Berley Steven, 2016, Energy Trading & Risk Management: Strategies to Software for Commodity & Energy Markets, 3rd Edition, UK, Create Space Independent Publishing Platform
 5. Jerry de Leeuw, 2019, Energy trading, Technicalities, processes, concepts & terminology, UK, A handbook for professionals in the European Energy Market
 6. Jerry de Leeuw, 1950, REMIT, A practical, non-legal approach, UK, A handbook for professionals in the European Energy Market
 7. Joshua O’Neill, 2013, Demand Response: Electricity Market Benefits and Energy Efficiency Coordination (Energy Policies, Politics and Prices), Nova Science Pub Inc., 2013, <UK>, UK Edition

Издание

Авангард Прима, стр. стр. 166, 2019, България, София, Авангард Прима, ISBN 978-619-239-262-8

Издателските права се държат от Авангард Прима

Пълен текст на публикацията

Autors: Angelova, J. S.
Title: Liquidity of the Bulgarian Independent Energy Exchange
Keywords: Liquidity; Volatility; Electricity prices; Energy exchange

Abstract: The relevance of the research and analysis in the monographic work stems from the fact that at present the state and development of a new IBEX monopoly and the participation of electricity traders in it are extremely thoroughly monitored. The importance of the development is determined by the fact that adhering to the different national and European requirements for trading electricity on the free market, it is necessary to conduct transactions only on the spot market. The mission of the study is to create scientific and applied prerequisites for the future work of the IBEX in terms of its liquidity and transparency of transactions in the various market segments it offers. The object of study are the problems, solutions, trends and future development of the IBEX in accordance with all European and national regulations. The subject of the study are the possible options for improving the liquidity of the IBEX and reducing the volatility of EE prices in market participation.

References

 1. Асенова, М., 2012, Фондови борси, В.Търново, ВТУ
 2. Елазаров, С., Хр. Миленков, В. Симов,, 2003, Стокови борси,, София, УИ "Стопанство"
 3. Стоилов, Д., 2013, Балансиране и резервиране на електроенергийните системи, София, ТУ-София
 4. Berley Steven, 2016, Energy Trading & Risk Management: Strategies to Software for Commodity & Energy Markets, 3rd Edition, UK, Create Space Independent Publishing Platform
 5. Jerry de Leeuw, 2019, Energy trading, Technicalities, processes, concepts & terminology, UK, A handbook for professionals in the European Energy Market
 6. Jerry de Leeuw, 1950, REMIT, A practical, non-legal approach, UK, A handbook for professionals in the European Energy Market
 7. Joshua O’Neill, 2013, Demand Response: Electricity Market Benefits and Energy Efficiency Coordination (Energy Policies, Politics and Prices), Nova Science Pub Inc., 2013, <UK>, UK Edition

Issue

Monography, pp. 166, 2019, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN 978-619-239-262-8

Copyright Авангард Прима

Full text of the publication

Вид: монография/части от монография