Оригинал (Original)
Автори: Николова, Н. Г.
Заглавие: Изследване на двусвързана робастна репетитивна система за управление
Ключови думи: repetitive control, performance, memory loop

Библиография

  Издание

  Международна конференция Автоматика’2019, ФА, факултет АВТОМАТИКА, 31 май - 03 юни 2019 г., Созопол, България, Годишник на Технически Университет-София, том 2, брой 69, стр. стр. 211, 2019, България, Созопол, Издателството на Техническия университет – София
  Autors: Nikolova, N. G.
  Title: EXAMINATION OF A TWO-CONNECTION PROCESS CONTROL SYSTEM
  Keywords: repetitive control, performance, memory loop

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University Sofia, International Conference Automatics 2019, vol. 69 - 2, issue 69, pp. 211, 2019, Bulgaria, Sozopol, Proceedings of the Technical University Sofia

   Вид: публикация в международен форум