Оригинал (Original)
Автори: Николова, Н. Г.
Заглавие: Робастно репетитивно управление на системи с априорна неопределеност
Ключови думи: стратегии, подходи, методи, алгоритми и структури на робастни системи за репетитивно управление на индустриални обекти

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 177, 2019, България, Издателството на Техническия университет – София, ISBN 978-619-167-371-1
  Autors: Nikolova, N. G.
  Title: ROBUST REPETITIVE CONTROL OF SYSTEMS WITH A priori UNCERTAINTY
  Keywords: effective strategies, approaches, methods, algorithms and structures during the establishment of robust systems for repetitive control of industrial processes

  References

   Issue

   , pp. 177, 2019, Bulgaria, Journal Proceedings of the Technical University Sofia, ISBN 978-619-167-371-1

   Цитирания (Citation/s):
   1. Борис Грасиани (2019), Фрактално управление на ротационен пневматичен изпълнителен механизъм в линейната област на работа, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, том 69, книга 3, 2019, pp135-141 - 2019 - в български издания
   2. Борис Грасиани, (2019), УПРАВЛЕНИЕ НА ПНЕВМАТИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ В ЛИНЕЙНАТА ОБЛАСТ НА РАБОТА, Годишник На Технически Университет-София, том 69, книга 2, Международна Конференция Автоматика’2019, ФА, 31.05-3.06.2019, Созопол, България, 149-156 - 2019 - в български издания
   3. Весела Карлова-Сергиева (2019), Метод на свободния параметър и негови модификации в комплексната равнина при проектирането на робастни системи с вътрешен модел, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, том 69, книга 3, 2019, pp125-134 - 2019 - в български издания
   4. E Nikolov, V Karlova-Sergieva, B Grasiani (2020), Design control system of robot-manipulator FANUC M-430iA/4FH, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 878, 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "TechSys 2020" – ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS 14-16 May 2020, Plovdiv, Bulgaria - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: монография/части от монография