Оригинал (Original)
Автори: Цеков, Р. П., Калоянов, Н. Г., Червенков.
Заглавие: Експериментално изследване на температурната стратификация в акумулатор за гореща вода в активна слънчева система.
Ключови думи: температурна стратификация, топлинен акумулатор за гореща вода, топлопреносни процеси

Абстракт: В доклада са представени резултати от експериментално изследване и анализ на топлопреносните процеси и температурната стратификация в топлинен акумулатор с полезен обем 1000 литра като елемент от активна слънчева система, при няколко различни структурни схеми на зареждане и разреждане. Сравнителният анализ с модела на температурното поле със съсредоточени параметри показва значими отклонения и неприложимост на този модел за решаване на проектната и проверочната задачи.

Библиография

  Издание

  , 2020, България,
  Autors: Tsekov, R. P., Kaloyanov, N. G., Червенков.
  Title: Experimental study of temperature stratification in a hot water accumulator in an active solar system.
  Keywords: stratification

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.