Оригинал (Original)
Автори: Сарандалиева, Б. Г., Панайотов, Х. П.
Заглавие: Експериментални изследвания на аеродинамиката на крило с PIV методи
Ключови думи: PIV, digital image correlation, аероеластично подобие

Абстракт: Резюме: В настоящия доклад са представени експериментални изследвания на модел на крило на безпилотен летателен апарат TERES 02 в аеродинамичен комплекс УЛАК-1. Получени са резултати за скоростното поле и деформациите в три равнини по полуразпереността на крилото, успоредни на равнината на симетрия на летателния апарат посредством оптичен метод PIV (Particle Image Velocimetry).

Библиография

  Издание

  , 2020, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sarandalieva, B. G., Panayotov, H. P.
  Title: EXPERIMENTAL RESEARCH ON WING AERODYNAMICS USING PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY
  Keywords: : particle image velocimetry, digital image correlation, aeroelastic similitude

  Abstract: This report presents experimental research on aerodynamic characteristics of a TERES 02 UAV model conducted in the Aerodynamics laboratory of the Technical University of Sofia, Plovdiv Branch. The data obtained using particle image velocimetry include velocity field and deformation in three different planes of the semi-span of the wing parallel to plane of symmetry.

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум