Оригинал (Original)
Автори: Младенов, Б., Пенкова, Н., Богева-Златева, М. Й.
Заглавие: Числено симулиране на топлообмена в пътна настилка с хидравлично отопление за топене на сняг и лед
Ключови думи: хидравлично подово отопление, топене на сняг и лед, моделиране, спрегнат топлообмен, CFD

Абстракт: Проведени са моделни изследвания на спрегнатия топлообмен в пътна настилка с интегрирано хидравлично подово отопление за топене на сняг и лед. Симулирани са числено топло- и хидродинамичните полета в системата при различни конфигурации на серпентината. Моделите са валидирани и са използвани за оценка на ефикасността на системата.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от Научна конференция с международно участие ЕМФ 2019, стр. стр. 73-81, 2019, България, Созопол, Технически университет - София, ISSN 1314-5371
  Autors: Mladenov, B., Penkova, N., Zlateva, M. Y.
  Title: Numerical simulation of the heat transfer in a way with slab embeded snow melting and freeze protecting system
  Keywords: hydronic system, snow-melting and freeze protection, modelling, numerical simulation, conjugate heat transfer,

  Abstract: Modeling investigations of the conjugate heat transfer in a way with slab-embedded hydronic snow melting and freeze protecting system are implemented. Fluid flow and temperature fields in the construction at different piping installation are simulated numerically. The models are validated and used for estimation of the system efficiency.

  References

   Issue

   Proceedings of scientific conference with international participation FPEPM 2019, pp. 73-81, 2019, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание