Autors: Shopov, A., Bonev, B. B.
Title: Experimental study of the change of the strengthening zone on corroded steel specimens
Keywords: strengthening zone, corrosion, electrochemical accelerated corrosion method, remove corrosion product

References

    Issue

    International Journal of Civil Engineering and Technology, vol. 10, issue 1, pp. 2285-2293, 2019, India, ISSN 0976-6308

    Цитирания (Citation/s):
    1. Б. Таеб, “Атмосферная Коррозия Углеродистой Стали и Чугуна в Южном Мосуле в Ираке”, том 4, номер 16, стр. 136-146, ISSN: 2542-2340 - 2020 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus