Оригинал (Original)
Автори: Гераскова, О. Д.
Заглавие: Основи на мениджмънта в жп транспорта
Ключови думи: мениджмънт, персонал, промени

Библиография

  1. Geraskova, O.D., 2020, Basics of Management for RT, Sofia, AvangardPrima

Издание

, 2020, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-239-451-6

Пълен текст на публикацията

Autors: G, O. D.
Title: Basics of Management for RT
Keywords: management, staff, changes

References

  1. Geraskova, O.D., 2020, Basics of Management for RT, Sofia, AvangardPrima

Issue

, 2020, Bulgaria, Sofia, AvangardPrima, ISBN ISBN 978-619-239-451-6

Full text of the publication

Вид: монография/части от монография