Оригинал (Original)
Автори: Гераскова, О. Д.
Заглавие: Управление на промените - задачи и проблеми
Ключови думи: персонал, промяна, мениджър, изпълнител, конфликт

Абстракт: В индустриалното предприятие мениджмънта на промените е процес, чиято цел е неговото развитие. Освен това мениджънта на промяната трябва да води до реализиране на целите на предприятието. Неговия персонал активно участва в процеса на мениджмънт на промените, но задачите на мениджърите и изпълнителите са различни. Това е така, защото те са засегнати по различен начин от промените. Планирането на промените и задачите на реализирането са специфични, но са тясно обвързани и могат да се групират в няколко групи. Неуспехът на промените показва, че има проблеми и може би кънфликти.

Библиография

  1. FM (Fakulty of Management), 2019, Managenet Change - Task and Problems, Sozopol, Bulgaria, 23-26 June 2019, <Sofia>,

Издание

17 международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг 19, том 1, стр. стр. 219, 2019, България, София

Пълен текст на публикацията

Autors: G, O. D.
Title: MANAGEMENT CHANGE – TASKS AND PROBLEMS
Keywords: staff, change, manager, performer, conflict

Abstract: Industrial enterprize change management is process with purpose his desired development. Therefore change management have to realization industrial enterprise purposes. His staff active participates in change management process and manager’s and performer’s tasks are different. It is this way because they are affected in a different way from change management. Change’s planning and realization tasks are specific but they are closely interrelated and can be grouped in several groups. Failure to do so may cause problems when making changes and as well as conflicts.

References

  1. FM (Fakulty of Management), 2019, Managenet Change - Task and Problems, Sozopol, Bulgaria, 23-26 June 2019, <Sofia>,

Issue

17 International Scientific Conference Management and Engineering 19, vol. 1, pp. 219, 2019, Bulgaria, Sofia

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум