Оригинал (Original)
Автори: Згурева, Д. М., Бойчева, С. В.
Заглавие: Оползотворяване на въглеродните емисии от конвенционални електрически централи за производство на синтетични горива - обзор
Ключови думи: въглероден диоксид, синтетични горива

Библиография

  Издание

  Енергиен форум 2020, том 1, брой 1, стр. стр. 270-293, 2020, България, София, НТС на енергетиците в България, ISSN 2367-6728
  Autors: Zgureva, D. M., Boycheva, S. V.
  Title: Utilization of carbon dioxide generated in Thermal Power Plants for production of synthetic fuels an overview
  Keywords: carbon dioxide, synthetic fuel

  References

   Issue

   Energy forum 2020, vol. 1, issue 1, pp. 270-293, 2020, Bulgaria, Sofia, STUPEB, ISSN 2367-6728

   Вид: публикация в национален форум