Оригинал (Original)
Автори: Бойчева, С. В., Митева С., Маринов И., Згурева, Д. М.
Заглавие: Изследване на система за термохимично съхранение на слънчева енергия и отпадъчна топлина с приложение в сградни отоплителни инсталации
Ключови думи: термохимично съхранение на топлина, слънчева енергия

Библиография

  Издание

  Енергиен форум 2020, том 1, брой 1, стр. стр. 261-269, 2020, България, София, НТС на енергетиците в България, ISSN 2367-6728
  Autors: Boycheva, S. V., Miteva S., Marinov I., Zgureva, D. M.
  Title: Investigation of a system for thermochemical storage of solar energy and waste heat with application in household heating installations
  Keywords: thermochemical heat storage, solar energy

  References

   Issue

   Energy forum 2020, vol. 1, issue 1, pp. 261-269, 2020, Bulgaria, Sofia, STUPEB, ISSN 2367-6728

   Вид: публикация в национален форум