Оригинал (Original)
Автори: Романски, Р. П., Романска, И. С.
Заглавие: Информационни технологии и защита на данните в бизнеса
Ключови думи: ИТ, защита на данните, е-управление, е-бизнес

Библиография

  1. Романски, Р., Нонинска, И., 2015, Информационни технологии и защита на данните в бизнеса, ISBN 978-619-160-450-0, 292 с., София, България, Авангард Прима

Издание

, стр. стр. 292, 2015, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-160-450-0
Autors: Romansky, R. P., N, I. S.
Title: IT and data protection in the business
Keywords: IT, data protection and privacy, e-governance, e-business

References

  1. Романски, Р., Нонинска, И., 2015, Информационни технологии и защита на данните в бизнеса, ISBN 978-619-160-450-0, 292 с., София, България, Авангард Прима

Issue

, pp. 292, 2015, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN 978-619-160-450-0

Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание