Оригинал (Original)
Автори: Романска, И. С.
Заглавие: Криптография (Алгоритми и протоколи за защита на информацията в компютърните системи)
Ключови думи: криптография, защита на информацията, алгоритми, протоколи

Библиография

  1. Нонинска, И., 2005, Криптография (Алгоритми и протоколи за защита на информацията в компютърните системи), ISBN 954-438-512-6, София, 2005 (180 с.), София, ИПК ТУС

Издание

, стр. стр. 180, 2005, България, София, ИПК ТУС, ISBN ISBN 954-438-512-6
Autors: Noninska, I. S.
Title: Cryptography (Algorithms and protocols for information protection in computer systems)
Keywords: cryptography, information protection, algorithms, protocols

References

  1. Нонинска, И., 2005, Криптография (Алгоритми и протоколи за защита на информацията в компютърните системи), ISBN 954-438-512-6, София, 2005 (180 с.), София, ИПК ТУС

Issue

, pp. 180, 2005, Bulgaria, Sofia, IPK-TUS, ISBN ISBN 954-438-512-6

Цитирания (Citation/s):
1. Жанет Савова Ташева, Антония Ташева. Поточни шифри. ISBN 978-619-167-249-0, София, ИПК ТУС, 2016, 206 с. - 2016 - в български издания

Вид: учебник