Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, И. С.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОКАЧВАНЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ
Ключови думи: експлоатационна надеждност, диагностиката на окачването на ходовата част, вибродиагностика, разработване на диагностични процедури

Абстракт: Дисертационния труд се основата на съществуващите методи за обща оценка на техническото състояние на окачването и чрез използване на вибродиагностика, която е един достатъчно достоверен метод за получаване и анализиране на резултати, свързани с функционалното състояние на изследваните елементи, са разработени диагностични процедури отчитащи влиянието на техническото състояние на отделните съставни елементи по отношение на безопасността на движение и комфорта на пътуване. Елементите на окачването на съвременните леки автомобили са от групата на неремонтируемите изделия и възстановяването на работоспособността на автомобила се осъществява чрез замяна. Направените до този момент научни изследвания на автомобили в експлоатация не дават ясен и еднозначен отговор на параметрите на надеждността, въпреки че изследвания на надеждността се извършват от производителите на автомобили и резервни части, при което се обявяват само крайните решения за замяна на отделни елементи или възли или се препо

Библиография

  Издание

  ТУ-София, стр. стр. 1-148, 2014, България, София, ТУ-София, ISBN COBISS.BG-ID - 1282224100
  Autors: Damyanov, I. S.
  Title: STUDY OF OPERATIONAL RELIABILITY AND DEVELOPMENT OF DIAGNOSTICS PROCEDURES FOR VEHICLE SUSPENSION ELEMENTS
  Keywords: operational reliability, diagnostics of the suspension suspension, vibration diagnostics, development of diagnostic procedures

  Abstract: The dissertation is based on the existing methods for general assessment of the technical condition of the suspension and by using vibrodiagnostics, which is a sufficiently reliable method for obtaining and analyzing results related to the functional state of the studied elements, diagnostic procedures are developed taking into account the influence of technical condition of the individual components in terms of traffic safety and travel comfort. The suspension elements of modern cars are from the group of non-repairable products and the restoration of the car's operability is carried out by replacement. The research conducted so far on in-service cars does not provide a clear and unambiguous answer to the reliability parameters, although reliability studies are carried out by car and spare parts manufacturers, announcing only the final solutions for the replacement of individual elements or components.

  References

   Issue

   TU-Sofia, pp. 1-148, 2014, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN COBISS.BG-ID - 1282224100

   Цитирания (Citation/s):
   1. Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства, Борисов Б., Sozopol, 15-17 September 2018 BulTrans-2018 Conference Proceedings, ISSN 1313-955X. - 2018 - в български издания

   Вид: дисертация, публикация в реферирано издание