Оригинал (Original)
Автори: Янева, С. Ц., Петков Ст., Николова В.
Заглавие: БЪЛГАРСКИ БОЕЦ НА 21 ВЕК - СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА
Ключови думи: КОЛЕКТИВНА БАЛИСТИЧНА ЗАЩИТА, БРОНИРАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ, ГОСТ Р 50963-96, STANAG 4569, ИЗИСКВАНИЯ, НИВА НА ЗАЩИТА

Библиография

  Издание

  VII Международна научна конференция, "Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, том 4, брой 10, стр. стр. 306-309, 2019, България, Велико Търново, Industry-4.0, ISSN 2535-0323
  Autors: Yaneva, S. C., Petkov St., Nikolova V.
  Title: THE BULGARIAN WARRIOR OF THE 21ST CENTURY - CONTENT AND STRUCTURE
  Keywords: COLLECTIVE BALLISTIC PROTECTION, ARMORED VEHICLES, STANDARDIZATION DOCUMENTS, ГОСТ Р 50963-96, STANAG 4569, REQUIREMENTS, LEVELS OF PROTECTION

  References

   Issue

   VII International Scientific Conference “Engineering. Technologies. Education. Security” 29 May – 01 June 2019, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Proceedings, Volume IV. Military Science. Year III, Issue 4 (10), June 2019, ISSN 2535-0315 (Print) и ISSN 2535-0323 (Online), p.306-309, Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Industry-4.0, vol. 4, issue 10, pp. 306-309, 2019, Bulgaria, Veliko Tarnovo, Industry-4.0, ISSN 2535-0323

   Цитирания (Citation/s):
   1. Маринов Г. Модулни тактически системи в екипировката на сухопътните войски. Тактико-технически изисквания. Сборник доклади на Международна научна конференция по сигурност, 3, 1, НТС по машиностроене, 2019, ISSN:2603-2945, 150-154 - 2019 - в български издания
   2. Пехливански И.В. Изпитвания в процеса на проектиране на системи за защита., Mонография, ИМСТЦХ-БАН, София 2020, ISBN: 978-619-188-359-2, 169 - 2020 - в български издания

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание