Оригинал (Original)
Автори: Янева, С. Ц., Маринов Г.
Заглавие: ИЗИСКВАНИЯ ЗА БАЛИСТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА БРОНИРАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГОСТ Р 50963-96 И STANAG 4569. СЪПОСТАВКА И АНАЛИЗ
Ключови думи: COLLECTIVE BALLISTIC PROTECTION, ARMORED VEHICLES, STANDARDIZATION DOCUMENTS, ГОСТ Р 50963-96, STANAG 4569, REQUIREMENTS, LEVELS OF PROTECTION

Библиография

  Издание

  VII Международна научна конференция, "Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, том 4, брой 10, стр. стр. 310-313, 2019, България, Велико Търново, София, Industry-4.0, ISSN 2535-0323
  Autors: Yaneva, S. C., Marinov G.
  Title: BALISTIC RESISTANCE SUSTAINABILITY REQUIREMENTS OF ARMORED VEHICLES ENSUING FROM ГОСТ Р 50963-96 AND STANAG 4569. COMPARISON AND ANALYSIS
  Keywords: КОЛЕКТИВНА БАЛИСТИЧНА ЗАЩИТА, БРОНИРАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ, ГОСТ Р 50963-96, STANAG 4569, ИЗИСКВАНИЯ, НИВА НА ЗАЩИТА

  References

   Issue

   VII International Scientific Conference “Engineering. Technologies. Education. Security”, vol. 4, issue 10, pp. 310-313, 2019, Bulgaria, Veliko Tarnovo, Sofia, Industry-4.0, ISSN 2535-0323

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание