Оригинал (Original)
Автори: Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В.
Заглавие: Теоретична електротехника
Ключови думи: Теоретична електротехника

Абстракт: Теоретична електротехника учебник

Библиография

  Издание

  ТУ - София, том 1, стр. стр. 260, 2018, България, София, ТУ София, ISBN 978-619-167-322-3

  Издателските права се държат от Технически Университет София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chervenkov, A. G., Chervenkova, T. V.
  Title: Theoretical Electrical Engineering Student book
  Keywords: Theoretical Electrical Engineering

  Abstract: Theoretical Electrical Engineering Student book

  References

   Issue

   2018, vol. 1, pp. 260, 2018, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-322-3

   Copyright Технически Университет София

   Full text of the publication

   Вид: учебник