Autors: Pencheva, E. N., Atanasov, I. I.
Title: Mission Critical Messaging Using Multi-Access Edge Computing
Keywords: mission critical communications

References

    Issue

    Cybernetics and Information Technology, vol. 19, issue 4, pp. 73-89, 2019, Bulgaria, ISSN 1311-9702

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus