Оригинал (Original)
Автори: Николова-Ячева, И. И., Станчева, Р. Д., Петкова, Н. С.
Заглавие: Parameterized study of high-frequency welding system
Ключови думи: Mетод с крайните елементи, COMSOL 5.2

Абстракт: В докладът е реализиран 3-мерен модел на система за заваряване на метални тръби, на базата на индукционно нагряване чрез метода с крайните елементи и софтуерния пакет COMSOL 5.2. Изследвани са електромагнитните и топлинни полета във времето като са получени разпределението на магнитното поле, вихровите токове, загубите от вихрови токове и разпределението на температурата за редица стойности на параметрите на системата.

Библиография

  Издание

  20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2018, стр. стр. 223-228, 2018, България, Бургас, ISBN 978-1-5386-3418-9
  Autors: Iatcheva, I. I., Stancheva, R. D., Petkova, P. S.
  Title: Parameterized study of high-frequency welding system
  Keywords: Finite element method, COMSOL 5.2

  Abstract: The paper deals with parameterized modeling of processes in an induction heating system for high frequency longitudinal pipe welding. The investigation has been carried out in order to estimate factors influencing the welding process, required energy and system efficiency. Time harmonic electromagnetic and transient thermal fields have been studied and distribution of the magnetic flux density, eddy currents, power losses and temperature distribution have been obtained for a number of values of system parameters: applied current, welding frequency, welding speed, and dimensions of the heat affected zone, corresponding to the `vee' angle. The presence and position of the ferrite impeder have been also taken into account. The problem was considered as coupled electromagnetic and temperature field problem taking into account real, 3D geometry of the system and has been solved using the finite element method and COMSOL 5.2 software package.

  References

   Issue

   20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2018, pp. 223-228, 2018, Bulgaria, Burgas, ISBN 978-1-5386-3418-9

   Цитирания (Citation/s):
   1. Yao Xiaoa, Yi Hana, En-lin Yua, Feng Liua, Da-long Lia, Yu-qian Zhao,"Formation of welding burrs on deep-sea oil pipe based on electromagneticheating",International Communications in Heat and Mass Transfer Volume 108, November 2019, 104282 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. I. Hadzhiev and D. Malamov, "Short-Circuit Currents Modeling for a Wind Farm Connected in Parallel to the Electric Power Grid," 2019 II International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), Sofia, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/HiTech48507.2019.9128276. - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science